Petycja ZNP w sprawie edukacji włączającej

Zachęcamy do podpisywania petycji ZNP w sprawie edukacji włączającej

Proponowane przez MEiN zmiany spowodują:

  • likwidację poradni psychologiczno-pedagogicznych i utworzenie międzyresortowej jednostki pod nazwą Centrum Dziecka i Rodziny,
  • ograniczenie działalności szkół specjalnych,
  • utrudnienia w pracy szkół masowych.

Brak specjalistycznej kadry (pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów), braki odpowiedniego sprzętu i pomocy dydaktycznych, bariery architektoniczne, braki w odpowiednim przygotowaniu nauczycieli do pracy z uczniami wymagającymi specjalistycznego wsparcia – uniemożliwią zapewnienie równych szans edukacyjnych i rozwijanie indywidualnego potencjału wszystkich uczących się oraz pogorszą warunki pracy nauczycieli.

Treść petycji:

Szanowni Państwo,

Projektowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zmiany w zakresie edukacji włączającej  są kontrowersyjne i budzą ogromny niepokój różnych środowisk, w tym rodziców i nauczycieli. Zakładają bowiem masowe kształcenie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ogólnodostępnych szkołach i przedszkolach, a także zmiany organizacyjne w zakresie pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Brak specjalistycznej kadry (pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów), bariery architektoniczne, jak również fakt, że większość nauczycieli w szkołach masowych nie jest przygotowana do pracy z uczniami wymagającymi specjalistycznego wsparcia – uniemożliwia zapewnienie równych szans edukacyjnych i rozwijanie indywidualnego potencjału wszystkich uczących się. Rządzący nie mogą po raz kolejny w nieodpowiedzialny sposób reformować oświaty. Skutki mogą być katastrofalne. Dlatego Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca się o poparcie naszych działań, których celem jest wstrzymanie prac nad nowymi rozwiązaniami w zakresie edukacji włączającej i poddanie projektowanych zmian rzeczywistym konsultacjom.

Nie pozostańcie bierni! Prosimy o podpisywanie petycji!